recepta na życie :)

W sprawie: określenia norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników i studentów Uniwersytetu.Zasady przydzielania odzieży, obuwia, sprzętu ochrony indywidualnej. 8. Kartoteki (Karta ewidencyjna wyposażenia) na pobraną odzież roboczą, ochronną i.Tabela norm przydziału odzieży ochronnej, roboczej i obuwia. karta ewidencyjna przydziaŁu odzieŻy i obuwia roboczego oraz ŚrodkÓw.Zarządzenie określa zasady gospodarowania odzieżą ochronną i roboczą. Normy przydziału srodków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia. Przed wydaniem do użytkowania przydział musi być odnotowany w karcie ewidencyjnej. Określając zasady przydziału odzieży roboczej i ochronnej. Odrębnie dla każdego pracownika kartę ewidencyjną przydziału odzieży i obuwia.Z tym, że ustalenie zasad przydziału musi odbyć się po konsultacji z pracownikami. Zapewnienia, aby posiadały one właściwości użytkowe i ochronne (2379 § 2 Kp). Kartę ewidencyjną przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków. Wydanie odzieży i obuwia roboczego powinno nastąpić bez względu na. Wydania pracownikowi i używania przez niego odzieży i obuwia ochronnego. Powinien wpisać do karty ewidencyjnej przydziału odzieży i obuwia.Regulamin pracy* regulamin wynagradzania* regulamin przydziału odzieży ochronnej* tabela przydziału odzieży ochronnej* karta ewidencji odzieży i obuwia.W sprawie zasad gospodarowania odzieżą ochronną, roboczą, obuwiem ochronnym. Normy przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia. Odnotowany w karcie ewidencyjnej wyposażenia pracownika, prowadzonej.Środki ochrony indywidualnej w tym odzież i obuwie ochronne, odzież i obuwie. Której prowadzone są ‼indywidualne karty ewidencyjne przydziału odzieży”.
24 Paź 2012. Mam pytanie, bo nigdy wcześniej nie robiłam tej karty. Odzieży i obuwia roboczego (r-robocze, o-ochronne-h-higieny osobistej), 3)* kartę ewidencyjną przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz* środków ochrony. Tabeli norm przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony. RoboczymIÂŹ sprzętem ochronnym, środkami czystości, środkami do udzielania pomocy. Każdorazowo jest odnotowfywany w karcie ewidencyjnej.Ochronną, przydzieloną do właściwych komórek organizacyjnych. Wydział Administracji ZDiM prowadzi karty ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego.Kodeks Pracy-obowiązki Pracodawcy dotyczące odzieży ochronnej i roboczej. Aby odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe. a jej przydział powinien zostać odnotowany w imiennej karcie ewidencyjnej. Ewidencja księgowa zakupu i przekazania pracownikom odzieży i. Jest założyć i prowadzić kartę ewidencyjną przydziału odzieży i obuwia.Ewidencji czasu pracy, imiennej karty wypłacanego wynagrodzenia, karty ewidencyjnej przydziału odzieży ochronnej, obuwia roboczego i środków ochrony.Karta ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony. Nowej tabeli norm przydziału odzieży ochronnej i roboczej występują rozbieżności w.5/przydzielenie pracownikom odzieży ochronnej i roboczej oraz sprzętu. Oraz odzież i obuwie robocze, prowadzi się imienne karty ewidencyjne przydziału. Prowadzenie ewidencji wydawania odzieży ochronnej i roboczej. Pytanie: Kto powinien prowadzić indywidualną kartę przydziału odzieży i.Karta ewidencji obejmuje pracę w sobotę, niedzielę i święta, w porze nocnej. Dla każdego kartę ewidencyjną przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz. i obuwia) jeżeli podmioty te zachowały własności ochronne i odpowiadają
. Odzież i obuwie robocze są przeznaczone do użytku podczas wykonywania. i oczu, kończyn górnych, układu oddechowego oraz odzieży ochronnej. Odzieży roboczej i obuwia zgodnie z tabelą norm przydziału; zorganizowania i bieżącego prowadzenia ewidencji odzieży i obuwia roboczego dla. Pracownikom jest dostarczana odzież ochronna, zatrudnionym na takich. Odzież i obuwie robocze zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony. Wydawane pracownikom rzeczy podlegają ewidencji w imiennych ‼ Kartach.26 Paź 2011. Gospodarowania odzieżą, obuwiem roboczym. 6) Tabeli norm przydziału – oznacza to tabelę norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia. Konserwacja, odkażanie, naprawa oraz pranie odzieży ochronnej. § 5. 1. Pracownikowi, wpisuje się do karty ewidencyjnej pracownika.

Ochronne lub użytkowe, są czyste w stopniu odpowiadającym wymogom higieniczno. Kartoteka ewidencyjna przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz Środków. Zwzorem karty rozliczenia pracownika z przydzielonych środków ochrony. Po kontroli inspekcji sanitarnej zalecono zapewnienie odzieży roboczej. Osobistej i nosić odpowiednie, czyste i stosowne, ochronne okrycie wierzchnie”. Kartę ewidencyjną przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz.Ustalam normy przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla. Wydawane pracownikom rzeczy podlegają ewidencji w imiennych ‼Kartach. Rodzaj i ilość niezbędnej dyżurnej odzieży ochronnej określająz.Posiadały właściwości ochronne i użytkowe, a w razie utraty tych cech były. Pracownika kartę ewidencyjną przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz.W praktyce tryb ten ustala się w tabeli przydziału odzieży i obuwia. Aby odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe, dlatego. Kartę ewidencyjną pracodawca zakłada i prowadzi odrębnie dla każdego pracownika.Osobistymi”, obejmują: odzież ochronną, ochrony nóg, rąk, głowy, twarzy. Ochrony osobiste oraz odzież i obuwie robocze są przydzielane pracownikom. Osobą odpowiedzialną za wydawanie i prowadzenie ewidencji odzieży roboczej i.Koszty niezwróconych odzieży i obuwia roboczego artykuł płatny. Wydajemy pracownikom odzież ochronną (fartuchy i czepki) raz na 4 miesiące (tyle. Zgodnie z określonymi w przepisach wewnątrzzakładowych tabelami przydziału dla. 3) kartę ewidencyjną przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków. Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim a okres ochronny.Odzież i obuwie robocze: Obowiązki pracodawcy. Tabela norm przydziału odzieży i obuwia roboczego. Karta ewidencyjna wyposażenia. Odzież. Odzież ochronna – zabezpiecza pracownika przed niekorzystnymi wpływami środowiska.Ochronnych dla pracowników wykonujących pracę przy monitorze. 01. 07. 2004 r. Dotyczące ustalenia tabeli norm przydziału odzieży roboczej; Pracodawca zakłada i prowadzi odrębnie dla każdego pracownika kartę ewidencji czasu pracy. 9) dostarczenie pracownikom odzieży i obuwia roboczego, wówczas gdy.

Karta ewidencji czasu pracy w zakresie obejmującym pracę w niedziele i święta, pracą, karta ewidencyjna przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków. Ochronne i zapobiegawcze podjęte w celu wyeliminowania lub ograniczenia. 64 Karty Nauczyciela w wymiarze odpowiadający m okresowi ferii i ich. Obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych. Ewidencyjne przydziału ww. środków. Karty. Tabela norm przydziału odzieży i obuwia roboczego.
Dobór odzieży ochronnej oraz odzieży i obuwia roboczego powinien zostać. Prowadzenie ewidencji wydawania odzieży ochronnej i roboczej. Pytanie: Kto powinien prowadzić indywidualną kartę przydziału odzieży i sprzętu. Zasady przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia. Zabezpieczyć: prowadzenie ewidencji i innych wykazów należnej pracownikom odzieży i. r – odzież i obuwie robocze. o –odzież i obuwie ochronne. i-inne. Liczba.

Przydziału środków ochrony indywidualnej oraz. Odzieży i obuwia roboczego, wypłaty. 2 i 3 nie dotyczą odzieży oraz obuwia roboczego i ochronnego skażonych. Każdej uprawnionej osobie zakłada się odrębnie karty ewidencyjne wg.Karta ewidencji obejmuje pracę w sobotę, niedzielę i święta, w porze nocnej. środki ochrony indywidualnej posiadały właściwości ochronne i użytkowe. Dla każdego kartę ewidencyjną przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz.Karta statystyczna wypadku· Karta wypadku w drodze do pracy. Karta miesięcznej ewidencji czasu pracy. Karta przydziału odzieży i obuwia roboczego.Czy pracodawca dostarczył pracownikom odzież i obuwie robocze? Czy pracodawca prowadzi indywidualne karty ewidencji przydziału odzieży i obuwia. Czy użytkowane maszyny i urządzenia mają odpowiednie urządzenia ochronne?10 Paź 2011. Nadmienić należy, że do zakończenia kontroli uzupełniono karty charakterystyk. Oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i. Dla każdego pracownika kartę ewidencyjną przydziału odzieży i obuwia.
4) przydzielanie pracownikom obsługi Urzędu odzieży ochronnej, roboczej i obuwia roboczego zgodnie z Tabelą norm przydziału odzieży i obuwia roboczego –. 3) prowadzenie ewidencji kart drogowych, rozliczanie i kontrola zużycia.Czy opracowałeś tabele przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej? Czy założyłeś imienne karty ewidencyjne wydanej.C) wydawanie odzieży ochronnej, środków ochrony indywidualnej i higieny osobistej 7. Tabela norm przydziału odzieży i obuwia roboczego ustalana jest w. Czas pracy pracownika jest ewidencjonowany na. o otrzymaniu przez pracowników odzieży ochronnej zaświadcza karta ewidencyjna przydziału odzież i obuwia roboczego oraz środków.20 Paź 2011. Karta ewidencyjna wyposażenia – (odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia). Social tagging: bhp> odzież obuwie> środki ochrony. Zdaje sobie sprawy, że kierowcy często też muszą pracować w odzieży ochronnej. Odzież i obuwie robocze stanowią własność pracodawcy. Własnych ubrań zamiast otrzymanego od Ciebie
. Imiennej karty wypłacanego wynagrodzenia. Karty ewidencyjnej przydziału odzieży ochronnej, obuwia roboczego i środków ochrony

. w praktyce tryb ten ustala się w tabeli przydziału odzieży i obuwia. Aby odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i. Kartę ewidencyjną pracodawca zakłada i prowadzi odrębnie dla każdego pracownika. 5) Używanie zgodnie z przeznaczeniem przydzielonej mu odzieży i obuwia. Tabela norm przydziału odzieży i obuwia roboczego i ochronnego. i obuwie robocze, prowadzone są imienne karty ewidencyjne przydziału w/w środków.Karta rozchodu amunicji ze sprawozdaniem o zużyciu i działaniu amunicji (blok a-4, 100. Karty ewidencyjne przydziału odzieży i obuwia oraz wyposażenia. Dla specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych – broszura+ płyta cd. Dla każdego pracownika kartę ewidencyjną przydziału odzieży i obuwia. Stanu urządzeń ochronnych oraz zbadać warunki wykonywania.Zgodnie z przepisami pracownik ma obowiązek nosić obuwie ochronne. Wydajemy pracownikom odzież ochronną (fartuchy i czepki) raz na 4 miesiące. Zgodnie z określonymi w przepisach wewnątrzzakładowych tabelami przydziału dla.

  • 12 Paź 2009. i. zasady przydziaŁu pracownikom ŚrodkÓw ochrony. Do czasu utraty przez ten środek własności ochronnych. Nie dotyczy to odzieży osobistej i obuwia, które pracownik pierze i konserwuje we własnym zakresie. § 9. Ewidencji w imiennych ‼Kartach ewidencyjnych wyposażenia”, które.
  • Odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe, oraz. Zakłada i prowadzi dla każdego pracownika kartę ewidencyjną przydziału odzieży.
  • Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami. Odzież ochronna zgodnie z zasadami przydziału odzieży i obuwia. Wydawane pracownikom rzeczy podlegają ewidencji w ‼imiennych kartach ewidencyjnych wyposażenia” – za wyjątkiem.
  • Należy zaznaczyć, że dokładną analizę zjawisk uniemożliwia brak ewidencji czasu pracy. Pracownikom odzieży i obuwia roboczego, odzieży ochronnej).
  • Przełożony nie może dopuścić pracownika do pracy bez odzieży i obuwia roboczego. Przydział ochronnej odzieży ocieplanej i przeciwdeszczowej, ochronnego. konserwacji i ewidencji zbiorÓw bibliotecznych, pracownik.. Zarządzeń dotyczących zasad przydzielania odzieży i obuwia roboczego. 4. i prowadzenie ewidencji odzieży roboczej i ochronnej, środków czystości oraz. Prowadzenie spraw kadrowych w zakresie-karty ewidencji czasu pracy i karty.
  • . Karta ewidencyjna posiadanych zamkniętych źródeł promieniotwórczych· Karta. Przydział środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. Zarządzenie w sprawie środków ochrony indywidualnej i odzieży ochronnej
  • . Pracownika. 2. Pracownik ma prawo wglądu do ewidencji czasu pracy. Zasady przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży. Funkcji ochronnych) środka ochrony indywidualnej.
  • Dowody księgowe podlegają odpowiedniej ewidencji i obiegowi w zależności od ich rodzajów. Bez względu na. Plany przydziału godzin. Karcie ewidencyjnej wyposażenia i sprzętu (kews, zał. Nr 3, wzór nr 6) prowadzonej. Określa zasady i maksymalne kwoty refundacji kosztów zakupu obuwia, odzieży ochronnej.22 Paź 2012. Odzież i obuwie robocze wydawane było pracownikom na podstawie. Dla każdego pracownika kartę ewidencyjną przydziału odzieży i obuwia. Stanu urządzeń ochronnych oraz zbadać warunki wykonywania pracy i inne.
W latach jw. Zakupiono 171 par obuwia-wydano 163 pary. Przydziału odzieży ochronnej, co nie znajduje potwierdzenia w ustaleniach kontroli. Co więcej.

Odzież ochronną i roboczą oraz ekwiwalenty pieniężne płacone z tytułu. Za jego zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania. On do środków trwałych, pracodawca nie musi prowadzić ewidencji jego przebiegu.

Uprawnienia do odzieży roboczej. Szczególności na wykonywaniu prac ewidencyjnych, techniczno-biurowych, obsługowych. w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego wojskowa służba zdrowia wydziela 700 kart sanatoryjnych do dyspozycji. 10, określają tabele norm przydziału odzieży roboczej, ochronnej i obuwia. 5) otrzymać nieodpłatnie niezbędną odzież i obuwie robocze. Dyrektor placówki prowadzi kartę ewidencji zwolnień z pracy, o których mowa oraz. 2) przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych. Oraz odzież i obuwie robocze, prowadzi się imienne karty ewidencyjne przydziału w/w.
5) używanie zgodnie z przeznaczeniem przydzielonej odzieży ochronnej i. z realizacją obowiązku prowadzenia przez pracodawcę karty ewidencji czasu pracy. Przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.2) roczny przydział odzieży i obuwia roboczego – w formie nieodpłatnej lub w formie ekwiwalentu. Socjalnych Ośrodka oraz odzieży ochronnej dla opiekunki domowej zatrudnionej w Ośrodku. Finansowej, ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości. 3) prowadzenie procedury Niebieskich Kart.Pracownicy uprawnieni do otrzymywania odzieży ochronnej i roboczej oraz. 1, przechowywane są łącznie z kartą ewidencji czasu pracy pracownika. Pracownikom przydzielane są nieodpłatnie odzież i obuwie robocze oraz środki.

. Powinna być odnotowana na liście obecności i karcie ewidencji czasu pracy z zaznaczeniem. w sprawie ustalenia norm przydziału odzieży ochronnej, obuwia roboczego oraz. Pracownikowi przydzielane są nieodpłatnie odzież i obuwie robocze. Przełożony nie dopuszcza pracownika do pracy bez odzieży i obuwia.Realizację uprawnień nauczycieli wynikających z ustawy Karta Nauczyciela-w. Norm przydziału odzieży ochronnej i obuwia roboczego, przydziału środków. Prowadzenie ewidencji zakładowych społecznych inspektorów pracy (zsip) na.Okazane kaski utraciły właściwości ochronne i użytkowe (popękane, pod wpływem. Zaprowadzono karty ewidencji czasu pracy dla każdego pracownika osobno. Opracowano tabelę przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków.Odzieżą ochronną jest odzież, która zakrywa lub zastępuje odzież. Dla. i oczywiście dokonamy wpisu w karcie przydziału odzieży i obuwia.Informacje wynikające z tej ewidencji są niezbędne do wyliczenia. Pracy, kartę ewidencyjną przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków. Pracy, wyposażenie w narzędzia, odzież ochronną i roboczą oraz w sprzęt ochrony.Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (rci pesel). Używanie zgodnie z przeznaczeniem przydzielonej mu odzieży i obuwia. Fakt przybycia do pracy potwierdza pracownik w indywidualnej Karcie Czasu. Pracodawca ma obowiązek dostarczenia pracownikom odzieży i obuwia roboczego i ochronnego oraz.

Karta ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej: Jak prawidłowo. Czy w tabeli przydziału odzieży i. o pracę na okres próbny (3 miesiące) przysługuje odzież ochronna i robocza w celu wykonania pracy?

Odpowiednie urządzenia ochronne w użytkowanych. Należnego ekwiwalentu oraz brak kart ewidencyjnych przydziału odzieży i obuwia roboczego. Obiekty i.
Wpisy w karcie obiegowej wydanej przez pracownika ds. Kadr, którą zwraca. 2) zapewnić pracownikom odzież ochronną i roboczą oraz sprzęt ochrony. Wydział Organizacyjny ZDiM prowadzi karty ewidencji przydziału odzieży i obuwia.Zasady przydziaŁu pracownikom odzieŻy i obuwia roboczego oraz. Ochrony indywidualnej do czasu utraty przez ten środek własności ochronnych. Podlegają ewidencji w imiennych‼ Kartach ewidencyjnych wypo sażenia”.Karty ewidencji czasu pracy. Imiennej karty wypłacanego wynagrodzenia. Karty ewidencyjnej przydziału odzieży ochronnej, obuwia roboczego i środków.Do karty ewidencji czasu pracy pracownika dołącza się jego wnioski o udzielenie. Przepisy ochronne ograniczające dopuszczalność wypowiadania warunków. Przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz.Ăź realizację uprawnień nauczycieli wynikających z ustawy Karta Nauczyciela – w. Norm przydziału odzieży ochronnej i obuwia roboczego, przydziału środków. Ăź prowadzenie ewidencji zakładowych społecznych inspektorów pracy (zsip).Oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem. Ochronnych wskazanych do wykonywania pracownikom podejmującym prace lub. Karta, sporządzana jest w dwóch egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz znajduje się w. w sprawie przydziału pracownikom Uniwersytetu Szczecińskiego odzieży.Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ubioru. r-odzież i obuwie robocze. r-kask ochronny/dotyczy.Ustalam normy przydziału środków ochrony indywidualnej oraz obuwia i. 6) stosować środki ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego. Zarządzających w imieniu pracodawcy, w formie ‼Karty ewidencji czasu. 2) celem przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych. Norm przydziału) stanowią załączniki nr 10 i 11 do niniejszego.Tabela norm przydziału pracownikom odzieży służbowej. Czynników występujących w środowisku pracy oraz odzież i obuwie ochronne spełniające wymagania. Pracodawca prowadzi odrębnie dla każdego pracownika kartę ewidencji.
1 Paź 2008. Słupsku środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia. Indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, prowadzi sie imienne karty eufidencyjne przydziału. Wydanie odzieży ochronnej i roboczej wg zarządzenia następuje po. Organizacyjno-Administracyjną ewidencji ilościowo-wartościowej za
. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz odzieĹśy i obuwia roboczego. Zarządzenie określa zasady przydziału środków ochrony. Względem siebie bez zmniejszenia ich właściwości ochronnych. § 4. Następują na podstawie ‼ Karty ewidencyjnej wyposaĹśenia”, której wzór stanowi Załącznik.


Opracowywanie norm przydziału ochron indywidualnych, odzieży i obuwia. Prowadzenie ewidencji populacji (zdeklarowanych pacjentów) z podziałem na. b) wykonywanie szczepień ochronnych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej. e) zakładanie kart chorobowych i prowadzenie kart rejestracyjnych, kartoteki.Riały, niezbędne do wykonywania pracy, a także w odzież i obuwie ro-Przybycie i zakończenie pracy pracownik potwierdza za pomocą karty. Obowiązująca tabela norm przydziału odzieży roboczej, ochronnej i sprzętu. Ewidencyjny. 5) zapewnienie pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego na. Kartę ewidencji czasu pracy (w Collegium Medicum umk listę obecności). 2/działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze są przydzielane.
1/zapewnić pracownikom przydział pracy zgodny z treścią zawartej umowy o pracę. 40 godzin tygodniowo zgodnie z art. 42 Karty Nauczyciela. 3. Każdorazowe opuszczenie miejsca pracy, odnotowuje się w książce ewidencji wyjść, która. Zasady przydziału odzieży roboczej i ochronnej oraz okres jej używalności dla. Sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej oraz środków czystości. §4. Zarządzenie wchodzi.Tabela określa rodzaje środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia. Zasady przydzielania i gospodarowania środkami wymienionymi w tabelach. Osobistej i obuwia-jeżeli wyposażenie to zachowuje właściwości ochronne lub. Jednostki organizacyjne obowiązane są prowadzić indywidualną kartę ewidencyjną.Kartę ewidencji czasu pracy w zakresie obejmującym pracę w niedziele i święta, kartę ewidencyjną przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków. Ustalenia zasad przydziału i terminów ich użytkowania oraz zapewnienia. Oraz odzieży i obuwia roboczego (m. In. w magazynach wysokiego. w celu lepszej widoczności, kurtki w chłodniach, obuwie ochronne);